Forecasting software implementatie bij Medline

Forecasting software zorgt voor optimalisatie, kosten efficiëntie en verhoogde omzet bij Medline. ATIM Solutions heeft de afgelopen jaren mogen ondersteunen bij de implementatie van Forecast Pro TRAC, met uitstekende resultaten als gevolg.

Medline is producent en distributeur van een uitgebreid assortiment aan medische en chirurgische producten voor gezondheidsinstellingen en de detailhandel wereldwijd. In Europa hebben 2 fabrieken en 8 distributie centra. In totaal hebben ze 28.000 demand forecasting units waar vraag op gerealiseerd wordt. Om deze vraag gestructureerd te kunnen beantwoorden maakt Medline sinds 2015 gebruik van een overkoepelende forecasting software, Forecast Pro TRAC.

Het forecasting process is gericht op de business in Europa en ondersteunt de supply chain. De forecasting software kijkt naar de historische data van de afgelopen 3 jaar. Op basis van deze historische data maakt het systeem een voorspelling voor de komende 18 maanden. Met behulp van deze forecasting software kan Medline haar prognosenauwkeurigheid verbeteren, om meer kans te hebben om het juiste product op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid, op de juiste plaats te hebben.

In 2018 is begonnen met de transformatie van stand-alone PC omgevingen naar een server omgeving met automatische koppeling met het ERP systeem. Tevens werd additionele data ingelezen en met behulp van calculated fields werd aan SKU’s een prioriteit toegekend.

Medline Kleve Warehouse

De uitdaging

In 2018 ontstond er vraag vanuit Medline om een koppeling met het CRM systeem te realiseren. Deze koppeling zou een betere aansluiting op de actuele marktsituatie brengen. Met een dergelijke koppeling wordt er niet enkel gekeken naar historische data, maar ook naar de uitstaande offertes, nieuwe klanten en klanten die weg zijn gevallen. Alle belangrijke inputs voor demand planning worden in één scherm weergegeven, zodat planners betere beslissingen kunnen nemen. Hierdoor kan men een supply chain realiseren die nog beter aansluit bij de actuele situatie.

De vraag voor een dergelijke koppeling groeide gedurende de COVID-periode. Echter, gedurende deze periode ervoer Medline een enorme bedrijfsgroei, met de bijhorende uitdagingen. Tijdens de COVID-periode was de situatie rond vraag en aanbod voor pandemische artikelen zeer onvoorspelbaar, waardoor de nauwkeurigheid van de prognoses drastisch daalde. Zodoende is de implementatie van de CRM-koppeling met meer als een jaar uitgesteld, alvorens opnieuw terug opgepakt te worden.

Forecasting software

De forecasting software die in gebruik is bij Medline is Forecast Pro TRAC. Middels dit systeem kan men met één klik op de knop een verkoopvoorspelling maken.

Forecast Pro TRAC maakt gebruik van een grote hoeveelheid forecasting modellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gespecialiseerde methodieken te gebruiken voor nieuwe producten, promotie artikelen en eenmalige acties. Daarbij is er de mogelijkheid om de “beste keuze” optie te kiezen. Door het gebruik van diverse forecasting modellen kan er snel en gemakkelijk een verkoopvoorspelling gedaan worden.

Medline gebruikt deze forecasting software zeer effectief in geheel Europa. Het stelt hun in staat om hun vraaggestuurd planningsproces te optimaliseren en daarmee kosten efficiënt te werken. Een koppeling met het CRM systeem van Medline zorgt voor een soepelere communicatie met het sales team.

Forecast Pro Software bij Medline

Consultancy

Vanuit ATIM Solutions is de consultancy verleend aan Medline. Een consultant van ATIM Solutions was nauw betrokken bij de implementatie van de CRM-koppeling. Vanaf het begin van het traject is onze consultant in gesprek geweest met Medline. De wensen werden in kaart gebracht en toegepast in de software. Vervolgens werd er training en ondersteuning geboden. Momenteel vindt er nog steeds training plaats. ATIM Solutions biedt bovendien een eerstelijnshelpdesk aan Medline.

Gedurende het gehele traject was er vanuit ATIM Solutions één consultant betrokken. Door de tijdelijke stop gedurende de COVID periode heeft het gehele traject uiteindelijk vier jaar geduurd. Vanaf de design fase tot de hypercare na de GoLive. Medline zei hierover het volgende: “It brings confidence to the project team, and also it saves time when we can rely on one contact for Forecast Pro TRAC, having the full history and knowledge of Medline process.”

De implementatie realiseerde veel verandermanagement bij Medline. De consultant van ATIM Solutions ondersteunde hierbij met grote flexibiliteit. Er waren enkele weekenden waarop er belangrijke updates gedaan werden aan het systeem. Ook op deze momenten was er altijd ondersteuning vanuit ATIM Solutions.

“We’ve experienced a great flexibility in working with ATIM Solutions for the implementation of a connection between our CRM systems and Forecast Pro TRAC” – Alexis Basson, Medline.

Forecasting software van ATIM Solutions

ATIM Solutions werkt al 25 jaar samen met Forecast Pro TRAC. Wij bieden u een structurele oplossing aan om uw forecast te verbeteren. Forecast Pro TRAC creëert nauwkeurige vraagvoorspellingen van uw artikelen. Onze forecast tool is het ideale forecast, demand planning en S&OP aanvullend systeem die u zich maar kan wensen. Forecast Pro TRAC maakt altijd automatisch de beste forecast methode op elk niveau in de keten.

Onze forecast software werkt samen met uw ERP systeem, zoals OracleSAPExact of eventuele andere software die u binnen uw bedrijf gebruikt.U kunt met Forecast Pro TRAC veel beter anticiperen op uw verkoopproces door middel van inzichtelijke forecasting. Ook krijgt u daarmee een goed inzicht in de toekomstige omzet. U kunt vooruitkijken en bijsturen, indien de gebudgetteerde omzet niet gehaald dreigt te worden.

ATIM is expert op het gebied van forecasting en demand management en biedt bedrijven wereldwijd advies en support op het gebied van forecasting, demand planning en sales en operations planning (S&OP). Daarnaast begeleiden we onze klanten altijd bij het afnemen van forecastsoftware.

De betaalbare en gemakkelijk te gebruiken bedrijfsoplossing geeft uw team de mogelijkheid om nauwkeurig en geloofwaardige vraagvoorspellingen te maken. Forecast Pro TRAC analyseert en valideert verschillende bewezen voorspellingsmethodes. Onderzoek heeft aangetoond dat geen enkele andere methode beter werkt voor al uw data, dan die Forecast Pro TRAC u aanreikt.

Voorraadoptimalisatie kan veel voordelen opleveren. U kunt voorraadniveaus terugdringen en serviceprestaties verbeteren. Het resultaat? Een betere winstgevendheid!

Wil je weten wat Forecast Pro TRAC voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Info@atim.nl
T: +31(0)85 782 06 88

Wil je meer weten over Medline en haar activiteiten? Neem een kijkje op de website!
Nederlands: https://bit.ly/3MVuhis
English : https://bit.ly/3AcEi3t

Forecasting software implementation at Medline

Forecasting software implementation ensures optimization, cost efficiency and increased revenue at Medline. ATIM Solutions has been able to support the implementation of Forecast Pro TRAC in recent years, with excellent results.

Medline is a manufacturer and distributor of a comprehensive range of medical and surgical products for healthcare facilities and retail worldwide. In Europe they have 2 factories and 8 distribution centers. Medline has 28,000 demand forecasting units in total. In order to answer this demand in a structured way, Medline has been using an overarching forecasting software, Forecast Pro TRAC, since 2015.

The forecasting process is aimed at the business in Europe and supports the supply chain. The forecasting software looks at the historical data of the past 3 years. Based on this historical data, the system makes a forecast for the next 18 months. With the help of this forecasting software, Medline can improve its forecasting accuracy to increase the likelihood of having the right product at the right time, in the right quantity, in the right place.

In 2018, the transformation of stand-alone PC environments to a server environment with an automatic link to the ERP system started. Additional data was also imported and SKU’s were prioritized using calculated fields.

Medline Kleve warehouse

The challenge

In 2018 the demand for a link between Forecast Pro TRAC and the CRM system that Medline has in place arose. This link would provide a better evaluation of the current market situation. With such a link, not only historical data is looked at, but also the outstanding quotations, new businesses and existing businesses at risk. All key inputs for demand planning are displayed in one screen, enabling planners to make better decisions. As a result, the adjusted sales forecast better fits the market situation.

The demand for such a link grew during the COVID period. However, during this period, Medline experienced tremendous business growth, with its challenges. The supply and demand for pandemic items has been highly unpredictable, dramatically reducing the accuracy of forecasts at Medline. As a result, the implementation of the CRM link was postponed for more than a year before being picked up again.

Forecasting software implementation

The forecasting software used at Medline is Forecast Pro TRAC. With this system you can make a sales forecast with the click of a button.

Forecast Pro TRAC uses a large amount of forecasting models. For example, it is possible to use specialized methodologies for new products, promotional items and one-off promotions. In addition, there is the possibility to choose the “best choice” option. By using various forecasting models, a sales forecast can be made quickly and easily.

Medline uses this forecasting software very effectively throughout Europe. It enables them to optimize their demand-driven planning process and thus work cost-efficiently. A link to Medline’s CRM system ensures smoother communication with the sales team.

Forecasting software implementation

Consultancy

ATIM Solutions provided consultancy to Medline. A consultant from ATIM Solutions was closely involved in the implementation of the CRM/Forecast Pro Trac link. From the start of the process, our consultant has been in close contact with Medline. The wishes were mapped out and applied in the software. Training and support was then provided and is still in place. ATIM Solutions provides a first-line helpdesk to Medline.

One customer-specific consultant from ATIM Solutions was involved throughout the entire process. Due to the temporary stop during the COVID period it ultimately took four years, from the first design phase to the hypercare after GoLive. Medline said: “It brings confidence to the project team, and also it saves time when we can rely on one single point of contact for Forecast Pro TRAC, having the full history and knowledge of Medline process.”

The implementation implied a lot of change management at Medline. The ATIM Solutions consultant supported this with great flexibility. There were some weekends when important updates were made to the system. Also at these times there was always support from ATIM Solutions.

“We’ve experienced a great flexibility in working with ATIM Solutions for the implementation of a connection between our CRM system and Forecast Pro TRAC” – Alexis Basson, Medline.

Forecasting software implementation by ATIM Solutions

ATIM Solutions has been working with Forecast Pro TRAC for over 25 years. We offer you a structural solution to improve your forecast. Forecast Pro TRAC creates accurate demand forecasts for your items. Our forecast tool is the ideal forecast, demand planning and S&OP supplementary system you could wish for. Forecast Pro TRAC always automatically creates the best forecast method at every level in the chain.

Our forecast software works together with your ERP system, such as OracleSAPExact or any other software that you use within your company. With Forecast Pro TRAC you can anticipate your sales process much better through insightful forecasting. It also gives you a good insight into future turnover. You can look ahead and make adjustments if the budgeted turnover threatens to not be achieved.

ATIM is an expert in the field of forecasting and demand management and offers companies worldwide advice and support in the field of forecasting, demand planning and sales and operations planning (S&OP). In addition, we always guide our customers when purchasing forecast software.

The affordable and easy-to-use business solution empowers your team to make accurate and credible demand forecasts. Forecast Pro TRAC analyzes and validates several proven forecasting methods. Research has shown that no other method works better for all your data than Forecast Pro TRAC offers you.

Inventory optimization can bring many benefits. You can reduce inventory levels and improve service performance. The result? Better profitability!

Do you want to know what Forecast Pro TRAC can do for your organization? Contact us!

Info@atim.nl
T: +31(0)85 782 06 88

Would you like to know more about Medline and its activities? Take a look at the website!
Dutch: https://bit.ly/3MVuhis
English : https://bit.ly/3AcEi3t